Het is mogelijk om onze site te gebruiken zonder dat u persoonlijke gegevens verstrekt. Voor het gebruik van individuele diensten op onze site kunnen afwijkende regels van toepassing zijn, die in dit geval hieronder afzonderlijk worden toegelicht. Uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.) worden door ons alleen verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Oostenrijkse wetgeving inzake gegevensbescherming. Gegevens zijn persoonlijk als deze duidelijk aan een specifieke natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, de Data Protection Act 2000 en de Data Protection Adjustment Act 2018 dienen het recht op bescherming van persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG, DSG 2018, TKG 2003).

BLAUMAX HandelsgmbH
Inkustraße 13
AT – 3400 Klosterneuburg / Wenen
Tel +43 2243 22 899 0
Fax +43 2243 22 899 33
E-mail: office@blaumax.com

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet veiligheidslacunes kent en dat volledige bescherming tegen toegang door derden daarom onmogelijk is.

Data opslag
Wij willen u erop wijzen dat de webwinkelexploitant ter vereenvoudiging van het aankoopproces en voor de daaropvolgende contractafwikkeling de IP-gegevens van de verbindingseigenaar als onderdeel van cookies opslaat, evenals de naam, het adres en het creditcardnummer van de koper.

Daarnaast slaan wij ten behoeve van de contractafwikkeling ook de volgende gegevens op: aanhef, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst met u niet afsluiten. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de overdracht van creditcardgegevens aan de verwerkende bank/betaaldienstverlener ten behoeve van het afschrijven van de aankoopprijs, aan het transportbedrijf/rederij die door ons is aangesteld om de goederen te leveren en aan onze belastingadviseur om aan onze belastingverplichtingen te voldoen.

Nadat het winkelproces is geannuleerd, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd. Als er een contract wordt gesloten, worden alle gegevens uit de contractuele relatie bewaard totdat de fiscale bewaartermijn (7 jaar) is verstreken.

De gegevens naam, adres, gekochte goederen en aankoopdatum worden eveneens bewaard tot het einde van de productaansprakelijkheid (10 jaar).
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van artikel 96 lid 3 TKG en artikel 6 lid 1 lit a (toestemming) en/of lit b (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van de AVG.

Koekjes
Wij gebruiken op onze site zogenaamde cookies om meervoudig gebruik van ons aanbod door dezelfde gebruiker/eigenaar van de internetverbinding te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Ze dienen om onze website en ons aanbod te optimaliseren. Dit zijn meestal zogenaamde ‘sessiecookies’, die na afloop van uw bezoek worden verwijderd.
Sommige van deze cookies bieden echter informatie om u automatisch te herkennen. Deze herkenning is gebaseerd op het in de cookies opgeslagen IP-adres. De aldus verkregen informatie wordt gebruikt om ons aanbod te optimaliseren en u gemakkelijker toegang te geven tot onze site.
U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Servergegevens
Om technische redenen worden de volgende gegevens geregistreerd, die uw internetbrowser naar ons of naar onze webruimteprovider verzendt (zogenaamde serverlogbestanden):

– Browsertype en -versie
– gebruikt besturingssysteem
– Website van waaruit u ons bezoekt (referrer-URL)
– Website die u bezoekt
– Datum en tijd van uw toegang
– Uw Internet Protocol (IP)-adres.

Deze anonieme gegevens worden gescheiden opgeslagen van eventuele door u verstrekte persoonsgegevens en laten dus niet toe dat er conclusies over een specifieke persoon worden getrokken. Ze worden voor statistische doeleinden geëvalueerd om onze website en ons aanbod te optimaliseren.

Registratiefunctie
Wij bieden u de mogelijkheid om u op onze website te registreren. De bij deze registratie ingevoerde gegevens, die u kunt zien in het invoerscherm van het registratieformulier, worden uitsluitend voor het gebruik van ons aanbod verzameld en opgeslagen. Wanneer u zich registreert op onze site, slaan wij ook uw IP-adres en de datum en tijd van uw registratie op. Dit dient als onze bescherming in het geval dat een derde uw gegevens misbruikt en deze gegevens gebruikt om zich zonder uw medeweten op onze site te registreren. Het wordt niet doorgegeven aan derden. De op deze manier verzamelde gegevens worden ook niet vergeleken met gegevens die mogelijk door andere onderdelen van onze site worden verzameld.

Nieuwsbrief
Op onze site bieden wij u de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over ons aanbod. Om onze nieuwsbrief te ontvangen, heeft u een geldig e-mailadres nodig. Wij controleren het door u ingevulde e-mailadres om te zien of u daadwerkelijk de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of wiens eigenaar bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres en de datum en tijd van uw aanmelding op. Dit dient als onze bescherming in het geval dat een derde uw e-mailadres misbruikt en zich zonder uw medeweten op onze nieuwsbrief abonneert. Wij verzamelen geen verdere gegevens. De op deze manier verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Het wordt niet doorgegeven aan derden. De op deze manier verzamelde gegevens worden ook niet vergeleken met gegevens die mogelijk door andere onderdelen van onze site worden verzameld. U kunt uw abonnement op deze nieuwsbrief op elk moment opzeggen. Details hierover vindt u in de bevestigingsmail en in elke afzonderlijke nieuwsbrief.

Contactmogelijkheid
Op onze site bieden wij u de mogelijkheid om per e-mail en/of via een contactformulier contact met ons op te nemen. In dit geval wordt de door de gebruiker verstrekte informatie opgeslagen met het oog op de verwerking van zijn/haar contact. Het wordt niet doorgegeven aan derden. De op deze manier verzamelde gegevens worden ook niet vergeleken met gegevens die mogelijk door andere onderdelen van onze site worden verzameld.

Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie
Op onze site maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google”. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en daardoor een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De door deze cookies gegenereerde informatie, zoals het tijdstip, de locatie en de frequentie van uw websitebezoeken, inclusief uw IP-adres, wordt verzonden naar Google in de VS en daar opgeslagen.

Op onze website gebruiken wij Google Analytics met een IP-anonimiseringsfunctie. In dit geval wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort en daardoor geanonimiseerd.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze site te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken.

Volgens eigen verklaringen zal Google in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Google biedt ook een deactiveringsmogelijkheid voor de meest voorkomende browsers, waardoor u meer controle krijgt over welke gegevens door Google worden verzameld en verwerkt. Als u deze optie activeert, wordt er geen informatie over uw websitebezoek naar Google Analytics verzonden. Activering verhindert echter niet dat informatie naar ons of naar andere webanalysediensten die we mogelijk gebruiken, wordt verzonden. Meer informatie over de deactiveringsmogelijkheid van Google en hoe u deze kunt activeren vindt u via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Gebruik van Google Maps
Op onze site gebruiken wij de component “Google Maps” van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google”.

Telkens wanneer het onderdeel “Google Maps” wordt bezocht, plaatst Google een cookie om gebruikersinstellingen en gegevens te verwerken wanneer de pagina wordt weergegeven waarop het onderdeel “Google Maps” is geïntegreerd. Deze cookie wordt doorgaans niet verwijderd wanneer u de browser sluit, maar vervalt na een bepaalde periode, tenzij u deze vooraf handmatig verwijdert.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, heeft u de mogelijkheid om de dienst “Google Maps” te deactiveren en zo de overdracht van gegevens naar Google te voorkomen. Om dit te doen, moet u de JavaScript-functie in uw browser deactiveren. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval “Google Maps” niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

Het gebruik van “Google Maps” en de via “Google Maps” verkregen informatie gebeurt in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden van Google

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

evenals de aanvullende voorwaarden voor “Google Maps”

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Gebruik van Facebook-componenten
Wij gebruiken op onze site componenten van de aanbieder facebook.com. Facebook is een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, die met een dergelijk onderdeel is uitgerust, zorgt dit onderdeel ervoor dat de browser die u gebruikt een overeenkomstige weergave van het onderdeel van Facebook downloadt. Door dit proces wordt Facebook geïnformeerd welke specifieke pagina van onze website u momenteel bezoekt.
Als u onze site bezoekt en bij Facebook bent ingelogd, gebruikt Facebook de door de component verzamelde informatie om te herkennen welke specifieke pagina u bezoekt en wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke account op Facebook. Als u bijvoorbeeld op de knop “Vind ik leuk” klikt of commentaar geeft, wordt deze informatie naar uw persoonlijke gebruikersaccount op Facebook verzonden en daar opgeslagen. Daarnaast wordt de informatie dat u onze site heeft bezocht, doorgegeven aan Facebook. Dit gebeurt ongeacht of u op het onderdeel klikt of niet.
Als u deze overdracht en opslag van gegevens over u en uw gedrag op onze website door Facebook wilt voorkomen, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze site bezoekt. De gegevensbeschermingsinformatie van Facebook biedt hierover meer informatie, in het bijzonder over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://de-de.facebook.com/about/ privacy/
Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Gebruik van Twitter-aanbevelingscomponenten
Wij gebruiken op onze site componenten van de aanbieder Twitter. Twitter is een dienst van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS.

Elke keer dat u onze website bezoekt, die met een dergelijk onderdeel is uitgerust, zorgt dit onderdeel ervoor dat de door u gebruikte browser een overeenkomstige weergave van het onderdeel van Twitter downloadt. Via dit proces wordt Twitter geïnformeerd welke specifieke pagina van onze website momenteel wordt bezocht.
Wij hebben geen invloed op de gegevens die Twitter hierdoor verzamelt, noch op de omvang van deze gegevens die Twitter verzamelt. Voor zover ons bekend verzamelt Twitter de URL van de betreffende website en het IP-adres van de gebruiker, maar gebruikt deze niet voor andere doeleinden dan het weergeven van de Twitter-component. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.

U kunt uw privacy-instellingen wijzigen in uw accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.

Gebruik van YouTube-componenten met uitgebreide gegevensbeschermingsmodus
Op onze website gebruiken we componenten (video's) van YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, een bedrijf van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Hier maken wij gebruik van de optie “-uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” van YouTube.

Wanneer u een pagina bezoekt die een ingesloten video heeft, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de YouTube-servers en wordt de inhoud op de website weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen.

Volgens YouTube worden in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” alleen gegevens naar de YouTube-server verzonden, met name welke van onze websites u heeft bezocht toen u de video bekijkt. Als u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie aan uw YouTube-ledenaccount toegewezen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw ledenaccount voordat u onze website bezoekt.

Meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube vindt u door Google via de volgende link:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Gebruik van MailChimp
Toestemming voor nieuwsbrief
Met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor het ontvangen van onze nieuwsbrief wordt u als volgt om uw toestemming gevraagd:

“Ik heb de gegevensbeschermingsverklaring gelezen en ga er in het bijzonder mee akkoord dat de gegevensverwerking wordt uitgevoerd door een dienstverlener in de VS.”

Wij gebruiken de nieuwsbrief om ons regelmatig te informeren over onze aanbiedingen. Om onze nieuwsbrief te ontvangen, heeft u een geldig e-mailadres nodig. Wij controleren het door u ingevulde e-mailadres om te zien of u daadwerkelijk de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of wiens eigenaar bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres en de datum en tijd van uw aanmelding op. Dit dient als onze bescherming in het geval dat een derde uw e-mailadres misbruikt en zich zonder uw medeweten op onze nieuwsbrief abonneert.

De op deze manier verzamelde gegevens worden ook niet vergeleken met gegevens die mogelijk door andere onderdelen van onze site worden verzameld.

Nieuwsbrief via MailChimp
Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de component MailChimp. MailChimp is een dienst van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, VS.

De gegevens die u opslaat wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief (e-mailadres, naam indien van toepassing, IP-adres, datum en tijd van uw registratie) worden overgebracht naar een server van The Rocket Science Group in de VS en daar opgeslagen in overeenstemming met de “ EU-VS-privacyschild”.

Meer informatie over gegevensbescherming bij MailChimp vindt u op:

http://mailchimp.com/legal/privacy/

Meer informatie over het “EU-US Privacy Shield” kunt u vinden op:

De federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm

U kunt uw abonnement op deze nieuwsbrief en daarmee uw toestemming voor de opslag van uw gegevens op elk gewenst moment in de toekomst opzeggen of intrekken. Details hierover vindt u in de bevestigingsmail en in elke afzonderlijke nieuwsbrief.

Nieuwsbrief volgen
Onze nieuwsbrieven bevatten zogenaamde trackingpixels (webbugs) waarmee wij kunnen zien of en wanneer een e-mail is geopend en welke links in de e-mail door de gepersonaliseerde ontvanger zijn gevolgd.

Deze gegevens bewaren wij zodat wij onze nieuwsbrieven optimaal kunnen afstemmen op de wensen en interesses van onze abonnees. Dienovereenkomstig worden de verzamelde gegevens gebruikt om gepersonaliseerde nieuwsbrieven naar de betreffende ontvanger te sturen.

Wij vragen hiervoor uw toestemming als volgt:

“Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens en mijn gebruiksgedrag elektronisch worden opgeslagen door middel van nieuwsbrieftracking om mij een geïndividualiseerde nieuwsbrief te sturen. Door uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief in te trekken, wordt ook uw toestemming voor de bovengenoemde tracking ingetrokken.”

Door uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief in te trekken, wordt ook uw toestemming voor de bovengenoemde tracking ingetrokken.

Gebruik van Instagram
Wij maken op onze website gebruik van de dienst Instagram. Instagram is een dienst van Instagram Inc. Via de geïntegreerde “Insta”-knop op onze site ontvangt Instagram de informatie dat u de betreffende pagina op onze website hebt bezocht. Als u bij Instagram bent ingelogd, kan Instagram dit bezoek aan onze site aan uw Instagram-account toewijzen en zo de gegevens koppelen. De gegevens die worden verzonden door op de “Insta”-knop te klikken, worden door Instagram opgeslagen. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verwerking en het gebruik ervan, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Instagram, die u kunt raadplegen op https://help.instagram .com/155833707900388.

Om te voorkomen dat Instagram uw bezoek aan onze site aan uw Instagram-account toewijst, moet u zich afmelden bij uw Instagram-account voordat u onze site bezoekt.

Gebruik van PayPal als betaalmethode
Als u tijdens uw bestelproces besluit om met de online betalingsdienstaanbieder PayPal te betalen, worden uw contactgegevens als onderdeel van de aldus geplaatste bestelling naar PayPal verzonden. PayPal is een aanbieding van PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. PayPal vervult de functie van online betalingsdienstaanbieder en trustee en biedt kopersbeschermingsdiensten.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres of andere gegevens die nodig zijn voor de orderverwerking, evenals gegevens in verband met de bestelling, zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen in procenten, factuurgegevens, enz.

Deze overdracht is noodzakelijk om uw bestelling met de door u geselecteerde betaalmethode te verwerken, in het bijzonder om uw identiteit te bevestigen, uw betaling en de klantrelatie af te handelen.

Houd er echter rekening mee dat PayPal ook persoonlijke gegevens kan doorgeven aan dienstverleners, onderaannemers of andere aangesloten bedrijven, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit uw bestelling of als de persoonlijke gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt.

Afhankelijk van de via PayPal gekozen betaalmethode, bijvoorbeeld factuur of automatische incasso, worden de aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens door PayPal doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Deze verzending dient ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid in relatie tot de door u geplaatste bestelling. Welke kredietagentschappen dit zijn en welke gegevens doorgaans door PayPal worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en doorgegeven, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy- vol

Gebruik van directe overboeking als betaalmethode
Als u tijdens uw bestelproces besluit om met de online betalingsdienstaanbieder Sofortüberweisung te betalen, worden uw contactgegevens als onderdeel van de aldus geplaatste bestelling naar Sofortüberweisung verzonden. Sofortüberweisung is een aanbieding van SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland. Sofortüberweisung vervult de functie van een online betalingsdienstaanbieder die contante betaling van producten en diensten op internet mogelijk maakt.

De persoonlijke gegevens die aan Sofortüberweisung worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling, evenals gegevens in verband met de bestelling, zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen in procenten, factuurgegevens, enz.

Deze overdracht is noodzakelijk om uw bestelling met de door u geselecteerde betaalmethode te verwerken, in het bijzonder om uw identiteit te bevestigen, uw betaling en de klantrelatie af te handelen.

Let echter op: Persoonsgegevens kunnen door Sofortüberweisung ook worden doorgegeven aan dienstverleners, onderaannemers of andere aangesloten bedrijven, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit uw bestelling of als de persoonsgegevens bij de bestelling moeten worden verwerkt. .

Onder bepaalde omstandigheden worden de aan Sofortüberweisung doorgegeven persoonsgegevens door Sofortüberweisung doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Deze verzending dient ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid in relatie tot de door u geplaatste bestelling.

Welke gegevensbeschermingsbeginselen Sofortüberweisung bij de verwerking van uw gegevens toepast, kunt u terugvinden in de gegevensbeschermingsinformatie die u tijdens het Sofortüberweisung-betalingsproces wordt getoond.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u per e-mail (datenschutz@sofort.com) of schriftelijk (SOFORT GmbH, Gegevensbescherming, Theresienhöhe 12, 80339 München) contact opnemen met Sofortüberweisung.

Gebruik van Google Adwords
Om onze website te promoten, gebruiken wij ook de advertentietool van Google “Google Adwords”. Als onderdeel hiervan gebruiken wij op onze website de analysedienst ‘Conversion Tracking’ van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna ‘Google’. Als u via een Google-advertentie op onze website bent terechtgekomen, wordt er een cookie op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Deze zogenaamde “conversiecookies” verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om u persoonlijk te identificeren. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u als gebruiker op een van onze advertenties op Google heeft geklikt en naar onze site bent doorgestuurd.

De informatie die wordt verzameld met behulp van “conversiecookies” wordt door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Via deze statistieken komen wij te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertentie hebben geklikt en welke pagina's van onze website vervolgens door de betreffende gebruiker zijn bezocht. Wij of andere adverteerders via “Google Adwords” ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt de installatie van “conversiecookies” voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen, bijvoorbeeld door een browserinstelling te gebruiken die de automatische instelling van cookies doorgaans deactiveert of specifiek alleen cookies van het domein “googleadservices.com” blokkeert.

De relevante gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u via de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.html

Gebruik van Google Remarketing
Wij maken op onze website gebruik van de dienst Google Remarketing van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google” genoemd. Google remarketing kan worden gebruikt om advertenties te tonen aan gebruikers die onze website al eerder hebben bezocht. Binnen het advertentienetwerk van Google kunnen op onze site advertenties worden weergegeven die zijn afgestemd op uw interesses. Google Remarketing maakt voor deze analyse gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Hierdoor is het mogelijk onze bezoekers te herkennen zodra zij websites binnen het advertentienetwerk van Google bezoeken. Op deze manier kunnen binnen het Google-advertentienetwerk advertenties worden weergegeven die zijn gebaseerd op inhoud die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites in het Google-advertentienetwerk die ook gebruik maken van de remarketingfunctie van Google. Volgens Google verzamelt het geen persoonlijke gegevens. U kunt deze functie uitschakelen door de juiste instellingen op http://www.google.com/settings/ads uit te voeren.

Informatie/intrekking/verwijdering
Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens en de correctie, blokkering, verwijdering of intrekking van uw toestemming, kunt u kosteloos contact met ons opnemen. Wij willen u erop wijzen dat u het recht heeft onjuiste gegevens te corrigeren of persoonsgegevens te verwijderen, indien deze claim niet in strijd is met een wettelijke bewaarplicht. Bij verwijdering van klantgegevens gaan bestaande aanspraken op getrouwheidskorting verloren.

 

Hotjar-webanalyse
Wij gebruiken Hotjar op onze website. Dit is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, hierna “Hotjar” genoemd.

Hotjar wordt gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Indien u toestemming heeft gegeven voor deze verwerking, is de wettelijke basis artikel 6 para. 1 verlicht. een AVG. De rechtsgrondslag kan ook artikel 6 para. 1 verlicht. f AVG. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze site.

Met Hotjar kunnen wij uw gebruiksgedrag op onze website volgen, zoals het registreren en evalueren van uw muisbewegingen of muisklikken. Uw bezoek aan onze website wordt echter geanonimiseerd. Bovendien worden gegevens over uw besturingssysteem, uw internetbrowser, inkomende of uitgaande links, de geografische oorsprong van uw toegang en het type en de resolutie van het apparaat dat u gebruikt door Hotjar geëvalueerd en verwerkt voor statistische doeleinden. Hotjar kan ook directe feedback van u krijgen. Hotjar biedt meer informatie over zijn gegevensbeschermingspraktijken op

https://www.hotjar.com/privacy

Bovendien heeft u de mogelijkheid om de analyse van uw gebruiksgedrag te beëindigen door u af te melden. Door de link te bevestigen

https://www.hotjar.com/opt-out

Via uw browser wordt een cookie op uw apparaat opgeslagen om verdere analyse te voorkomen. Houd er echter rekening mee dat u opnieuw op de bovenstaande link moet klikken als u de op uw eindapparaat opgeslagen cookies verwijdert.

Voorbeeldgegevensbeschermingsverklaring van advocatenkantoor Weiß & Partner